Balkonger och terrasser

Balkonger och terrasser – gällande regler och procedurer (rev. 11 aug 2020)

Allmänt

Föreningens övergripande intentioner är att fastigheten skall uppvisa en enhetlig och trivsam exteriör, följa den avsedda arkitektoniska gestaltningen samt uppfylla förekommande säkerhets- och lag krav.

Detta innebär bl.a. att ett antal förhållningsregler måste iakttagas och nedan följer vad som gäller för balkonger och terrasser.

Om inte annat anges, skall ansökan enligt bifogat formulär om godkännande skickas med mail till styrelsen.

Ansökan om godkännande skall åtföljas av erforderligt tekniskt underlag från leverantör.

Om inte annat anges, skall medlem utse och avtala med leverantör.

Inga andra insyns- eller vindskydd är tillåtna än de som omnämns nedan dvs klarglas och/eller väv.

På egen balkong eller terrass kan spaljé monteras innanför befintligt räcke. Denna skall vara utförd i trä eller stål med horisontella ribbor med maskvidd c:a 200 mm. Materialet skall vara behandlat i ljusgrå färgton (typ NCS2500 eller näraliggande). Maximal höjd på spaljen är c:a 1,1 m dvs. lika med räckets höjd. Spaljéer och alla övriga eventuella konstruktioner eller installationer får ej utföras med mindre än att styrelsen gett sitt medgivande efter sedvanlig prövning.


Balkongskydd av väv

Balkongskydd skall ha en ljus grå färg (typ NCS2500-S eller näraliggande)

Balkongskydden kan utgöras av tät väv eller genomsynlig väv typ Tentarp.

Huvudregeln är att balkongskydden skall vara 82 cm höga och monteras på den del av räcket med vertikala ståndare och trädda genom dessa. Luftgenomsläpplig väv typ Tentarp kan även monteras på räckets övre del (26 cm).

Balkongskydd av väv kan användas på såväl balkonger som terrasser.

Balkongskydd av väv enligt ovan erfordrar ej godkännande av styrelsen


Balkongskydd av glas

Balkongskydd av glas kan utgöras av fasta balkongskydd eller höj- och sänkbara balkongskydd.

Allt glas skall vara klarglas och kan vara av laminattyp eller härdat. Leverantör skall dimensionera glasskydd enligt gällande normer.

Huvudregeln är att dessa skydd skall vara fristående och placeras innanför befintligt räcke.

Glas som ersätter väv med mått 82 cm kan monteras direkt på pinnräcket.

Bygglov krävs ej för fast balkongskydd av glas och för höj- och sänkbara glas finns bygglov.

Balkongskydd av glas erfordrar godkännande av styrelsen.

Fast balkongskydd av glas på balkong

Dessa är c:a 1100 mm höga med överkant samma som befintligt räcke. Infästningsbult för konsol kan placeras minimum 100 mm innanför kanten på balkongplattan och maximalt borrdjup för bult är 100 mm. Vid borrning för bult skall armeringen i plattan ej åverkas. Om borrhåll måste flyttas p.g.a. armering skall ej utnyttjat hål fyllas med cementbruk. Balkongskydden och dess infästningar skall dimensioneras för vindlaster enligt svensk byggnorm (terrängtyp 0 och referenshastighet 26m/s). Konsoler och balkar skall ha kulör som natureloxerad aluminium.

Exempel på leverantörer, se nedan.

Fast balkongskydd av glas på terrass

Dessa är c:a 1100 mm höga med överkant samma som befintligt räcke. Infästning sker i reglar som kompletterats enligt leverantörens anvisningar. Infästningsbult kan placeras minimum 100 mm från trädäckets kant. Balkongskydden och dess infästningar skall dimensioneras för vindlaster enligt svensk byggnorm (terrängtyp 0 och referenshastighet 26m/s). Konsoler och balkar skall ha kulör som natureloxerad aluminium. Exempel på leverantörer, se nedan.Höj- och sänkbara balkongskydd av glas på balkong

Dessa är i nedfällt läge c:a 1100 mm höga med överkant samma som befintligt räcke. I uppfällt läge maximalt 1900 mm. Infästningsbult för konsoler kan placeras minimum 100 mm innanför kanten på balkongplattan och maximalt borrdjup för bult är 100 mm. Vid borrning för bult i plattan skall armeringen ej åverkas. Om borrhål måste flyttas p.g.a. armering skall ej utnyttjat hål fyllas med cementbruk. Balkongskydden och dess infästningar skall dimensioneras för vindlaster enligt svensk byggnorm (terrängtyp 0 och referenshastighet 26m/s). Konsoler och balkar skall ha kulör som natureloxerad aluminium. Exempel på leverantörer, se nedan.

Höj- och sänkbara balkongskydd av glas på terrass

Dessa är i nedfällt läge c:a 1100 mm höga med överkant samma som befintligt räcke. I uppfällt läge maximalt 1900 mm. Infästning sker i reglar som kompletterats enligt leverantörens anvisningar. Infästningsbult kan placeras minimum 100 mm från trädäckets kant. Balkongskydden och dess infästningar skall dimensioneras för vindlaster enligt svensk byggnorm (terrängtyp 0 och referenshastighet 26m/s). Konsoler och balkar skall ha kulör som natureloxerad aluminium. På grund av de starka vindkrafter som fastigheten är utsatt för och med tanke på att terrasserna ligger löst på underlaget finns risker för oönskade rörelser i terrasskonstruktionen om balkongskyddet lämnas i uppfällt läge vid extrema vindförhållanden.

Höj- och sänkbara balkongskydd av glas på balkonger och terrasser skall senast fällas ned till nedfällt läge vid vindhastigheter över 15 m/s. Vid vindhastigheter strax över 20 m/s finns risk att glasväggen kollapsar i uppfällt läge. Det är medlems ansvar att tillse att höj- och sänkbara glasväggar hanteras så att inte skador uppstår på liv och egendom samt att medlem har strikt ansvar för konsekvenserna av sådan eventuell skada. Styrelsen förbehåller sig rätten att på medlems bekostnad avlägsna den uppfällbara glasdelen om upprepade flagranta överträdelser avseende nedfällning av glasväggen vid vindhastigheter över 15/s noteras.

Exempel på leverantörer av balkongskydd av glas:

  • Ryds Glas. Kontakt Johan Wegner, 020-808000

  • Ergosafe. Kontakt Henrik Sturesson, 010-4804705

  • Svalson. Kontakt Marcus Astridsson, 070-6672902


Markiser

Bygglov krävs ej för markiser.

Markiser skall ha en ljus grå färg (typ NCS2500-S eller näraliggande). Markiser skall vara försedda med skaksensor och vara motordrivna med automatisk indragningsfunktion. Markiser kan vara försedda med halv- eller helkasett. Vid användning skall markisens utfall inte överskrida balkong- eller terrasskant.

Elmatning till markiser skall utföras dolda i så stor utsträckning som möjligt för att inte förfula fastighetens fasad.

Leverantören skall presentera ritning på hur markisen skall infästas i fastigheten och infästningen skall godkännas av styrelsen innan montage kan ske.


Inglasning balkonger och uteplatser med balkong ovanför

För denna typ av inglasning finns bygglov beviljat med en förutbestämd leverantör som är Svenska Lumon AB.

Skriftlig ansökan skall göras till styrelsen. Se bilaga med villkor och ansökningsblankett.

Ladda ned regler gällande inglasning

Ladda ned ansökningsblankett för inglasning

Inglasning balkonger utan balkong ovan och inglasning av terrasser

Denna typ av inglasning är byggnadslovspliktig. Bygglov kommer ej att erhållas p.g.a. att detaljplanen för området inte tillåter inglasning för dessa balkonger och terrasser.

Styrelsen godkänner inte denna typ av inglasning.


Policy gällande upphängning av föremål i undersida av balkongplatta

Maximalt kan en upphängningspunkt per lägenhet godkännas med följande förutsättningar:

  • Max belastning c:a 5 kg

  • Borrhålsdiameter max 6 mm

  • Borrhålsdjup max 30 mm

Limhamn

Aug 2020

Styrelsen för Brf Gennakern