Förrådspolicy

Till varje lägenhet i föreningen är ett källarförråd knutet. Tilldelningen av källarförråd för resp. lägenhet bestämdes av Skanska i samband med inflyttning i fastigheten och föreningen har accepterat denna tilldelning. Byte av förråd mellan lägenheter är inte tillåtet på eget bevåg. Den som önskar byta förråd med annan medlem och åberopar synnerliga skäl skall skriftligen ansöka till styrelsen härom och sedan invänta styrelsens eventuella medgivande innan byte kan ske.


Källarförråden har alla betonggolv och väggar av betong och gallernät. Taket är av betong.

Eftersom hela källarvåningen i fastigheten är ett vattentätt betongtråg så är det mycket viktigt att inte penetrera betonggolv och betongväggar. Eftersom vattentät betong aldrig är helt vattentät kommer fukt att vandra utifrån och in i källarutrymmena. Detta betyder att den fukt som kommer utifrån måste få en chans att ventileras bort, vilket sker om betongytorna inte är täcka av tätt material (instängd fukt är grogrund för mögel). Ovanstående innebär således att:


- det är inte tillåtet att borra i eller på annat sätt åverka betonggolv och betongväggar.

- det är inte tillåtet att täcka golv och väggar med tätt material såsom t.ex. plast.

- det är inte tillåtet att måla eller applicera annat skikt på golv och väggar.


Gallernäten kan användas för att hänga upp lättare saker och belastningen skall inte överstiga c:a 2 kg/m2. Hyllplan upphängda i gallernät skall undvikas då belastningen lätt kan bli för stor. Detta innebär således att:


- All förvaring med skåp, hyllplan etc skall utgå från och belasta golvet.


I källarförrådsutrymmena finns dragning av serviceledningar. Dessa får ej belamras med div. saker utan skall lämnas helt fria.


I källarförrådsutrymmena finns friskluftsventiler och rökgasluckor. Dessa får ej blockeras av förvaring så att avsedd ventilation hindras.


För källarförråd finns allmänna regler (MSB m.fl.) om vad som inte får förvaras där. Det är förbjudet att förvara gasol och brandfarliga vätskor i förråden. Exempel på vad som räknas som brandfarliga vätskor är bensin, aceton, etanol, koncentrerad spolarvätska, k-sprit, rödsprit, tändvätska, handsprit, metanol, toluen, thinner, dietyleter (fläckborttagning), xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), fotogen, terpentin, lacknafta, diesel, eldningsolja, motorolja och lampolja.


Självfallet gäller också alla övriga lagar om förvaring av farliga ämnen och gods såsom t.ex. sprängämnen, farliga kemikalier, vapen. Sådant är givetvis förbjudet att förvara i källarutrymmena.


Utöver ovanstående är det heller inte tillåtet att förvara saker som kan medföra störande lukt eller på annat sätt kan medföra olägenheter för övriga medlemmar. Ej heller förvara sådant som kan dra till sig skadedjur eller på annat sätt kan skada fastigheten.


Förråd skall vara låsta och försedda med hänglås, helst med minst försäkringsklass 2.


Ingen förvaring i källare utanför det egna förrådet är tillåten.


December 2021


Styrelsen för Brf Gennakern